Conditions

 1. Na de schriftelijke bevestiging door ‘Ghent-Authentic’ via email, verbindt ‘Ghent-Authentic’ zich ertoe om de bestelde boeking uit te voeren.
   
 2. Betaling gebeurt via de website www.ghent-authentic.com tijdens het online boeken van het ‘Ghent-Authentic’ product of cash bij aanvang van de activiteit in handen van de gids, tenzij andersluidende afspraak.
   
 3. Annulatiebeleid

  Annulatie door de klant is kosteloos tot 2 weken vóór de geboekte aktiviteit. Echter indien de klant nadien tot annulatie overgaat, worden er kosten aangerekend zoals volgt:

  - 25% van de prijs indien de klant annuleert gedurende de tweede week vóór de geplande activiteit
  - 50% van de prijs indien de klant annuleert gedurende de laatste week vóór de geplande activiteit

  Er wordt hiervoor geteld in kalenderdagen. Echter, indien de klant de geboekte activiteit wil herplannen binnen het jaar zullen geen extra kosten worden aangerekend tenzij deze herplanning wordt gevraagd tijdens de laatste week van de geplande activiteit. In dit geval zal een administratieve kost worden aangerekend ten belope van 25 EUR.
   
 4. Indien Ghent-Authentic door overmacht de geplande activiteit niet kan uitvoeren heeft de klant de keuze om ofwel de geplande activiteit naar een nieuwe datum te verplaatsen of te annuleren. In dit laatste geval zal het in voorkomend geval reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald worden.
   
 5. Alle facturen zijn betaalbaar te Gent uiterlijk binnen de zeven dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling is van rechtwege vanaf de vervaldag een verwijlsintrest verschuldigd ten belope van de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 3%. Tevens is vanaf een ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75,- EURO voor administratiekosten.
   
 6. Enkel het Belgisch recht is van toepassing ; in geval van geschil zijn enkel de Gentse rechtbanken bevoegd of de Vrederechter van het eerste Kanton te Gent (bij geschillen met een waarde lager dan 1.860 EUR).